Vytlačiť

Výzva Okresného riaditeľstva HaZZ Žiar nad Hronom občanom

Začiatok vykurovacieho obdobia a zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom  vzniku požiarov v rodinných a obytných domoch. Hlavnými príčinami požiarov v tomto období sú najmä nevedomosť, nedbalosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka lokálnych palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov.  Požiare v uvedených stavbách každoročne dominujú v štatistike požiarovosti nielen z hľadiska ich počtu, ak neberieme do úvahy požiare v prírodnom prostredí, ale aj z hľadiska výšky spôsobenej škody. Nežiaduce prvenstvo je zaznamenávané aj v počte usmrtených a zranených osôb.  Zo štatistiky vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dostatok a preto prijmite od príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom niekoľko rád, aby sme v nastávajúcom zimnom období mali požiarov čo najmenej.

Vytlačiť

Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru

Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru

Základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú : Výročná členská schôdza DHZ, Členská schôdza DHZ, Výbor DHZ a Revízna komisia DHZ. Výbor DHZ je výkonným orgánom dobrovoľného hasičského zboru.

Vytlačiť

Zvolávací systém pre dobrovoľných hasičov

Zvolávací systém pre dobrovoľných hasičov je projekt, ktorého cieľom je riešiť problémovú situáciu notifikácie hasičských zborov (obecných a dobrovoľných) o potrebe výjazdu. V súčasnosti neexistuje žiadne systematické riešenie pre tento problém. Projekt vznikol na dobrovoľnej báze člena jedného OHZ, ktorý sa často ocitol v situácii, kedy nebol informovaný o potrebe zásahu v prípade požiaru či inej udalosti.

Projekt sa realizuje pod vedením Petra Bartalosa, člena DHZ Zlaté Klasy a spoločnosti ASMS s.r.o.. Je podporovaný Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, ako aj Hasičským a záchranným zborom SR.

Vytlačiť

Ochrana lesov pred požiarom

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečie vzniku požiarov. Z týchto dôvodov sa k Vám touto formou hlásia opäť hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady ako tieto riziká podstatne obmedziť.

Hlavným dôvodom vzniku požiarov v záhradách je neopatrnosť pri spaľovaní buriny, krovísk, pri spaľovaní viničového prútia, odpadov na smetiskách, ako aj neopatrnosť až nezodpovednosť pri odhadzovaní neuhasených cigaretových ohorkov.
Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je zakázané.

Sponzori