Vytlačiť

Memoriál Jána Šveca

3. ročník Memoriál Jána Šveca
 

 
Dobrovoľný hasičský zbor Horné Hámre Vás pozýva na 3.ročník hasičskej súťaže Memoriál Jána Šveca. Súťaž sa uskutoční dňa 22.6.2013 (sobota) o 15:00 na futbalovom ihrisku v Horných Hámroch.O občerstvenie a zábavu bude postarané.
 
Registrácia: Svoje družstvá si môžete nahlásiť na tel. č. 0948 455 361 alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
 
Prezentácia:  14:00 - 14:30 ( v prípade problémov telefonicky na 0948 455 361)
 
Slávnostný nástup: 14:45
 
Začiatok pretekov:  15:00
 
Kategórie:   
  • športová ( muži, ženy )
  • klasická  SHL PPS12 (muži, ženy )

Štartovné:    7€  (+ stravné je potrebné nahlásiť )

Pravidlá:

Náradie:

1 ks prenosná motorová striekačka 

2 ks savice dĺžky min. 2,5 m +-10cm vrátane šrúbení .so skrutkovým šrubením používaným v PO bez úprav všetky šrúbenia na sacom vedení musia mať min. 2 celé závity.

1 ks sací kôš 110 mm klasický alebo laminátový kompletný bez úprav s funkčným spätným ventilom  ovládaným zvonku, max. dĺžka strany oka sita max. 10 mm 

l ks rozdeľovač funkčný bez úprav s vretenovými alebo guľovými uzávermi /neskrátené ovládacie páčky/

2 /3/ks hadice B s priemerom 65 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m  /+- 1 m /

4 ks hadice C s priemerom 42 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m /+-1 m/ 

2 ks prúdnice C /s uzáverom, bez uzáveru/ s priemerom hubice 12,5 mm /+- O,1 mm/, max. dĺžky vrátane polospojky 350-500 mm ,celokovové 

2 ks kľúče na spojky hákové /jednostranný, obojstranný/ bez úprav 

Povolené sú poistky proti rozpojeniu hadíc. Na sacom vedení sú zakázané zaisťovacie mechanizmy.  Náradie na PÚ musí byť funkčné, neupravené a zaradené do používania v PO Slovenskej republiky. Iné  pomôcky / rôzne podpery, vidlice/ a materiál, ktorý nepatrí medzi náradie na PÚ a zvýhodňujúci splnenie  pokusu je zakázaný. O tom, čo je nepovolená úprava s konečnou platnosťou rozhoduje HR disciplíny.  Môžu sa použiť ochranné pásky na náradí.
Povoľuje sa podložka ako značka na spojenie savíc max. rozmerov 50x50 cm, hrúbky najviac 10 mm a ochrana  ostrých hrán na nádrži s vodou. Usporiadateľ zabezpečí použitie ochranných kobercov /v priestore sacieho prípadne dopravného vedenia/pre všetky HD , 1 m okolo základne a 2 m široký pás až na koniec nádrže , to  neplatí ak základňa má pevný podklad - betón, asfalt, dlažba a pod. Usporiadateľ môže vykonať kedykoľvek, ale najneskôr do 10 min. po ukončení pokusu kontrolu náradia.
Súťažiaci sú povinní predložiť náradie ku kontrole. Nedostatky a poruchy na mot. striekačke a náradí HD
neoprávňujú k opakovaniu pokusu. Opakovanie pokusu môže byť povolené , ak boli zistené nedostatky na
náradí a materiáli , ktoré dodal usporiadateľ a boli predmetom protestu.

Výstroj súťažiaceho :

 

Pracovná rovnošata alebo športový odev - dlhé nohavice zakrývajúce kolena a blúza, tričko  zakrývajúce ramená /minimálne krátky rukáv/ v družstve jednotné okrem obuvi. Odev musí byť čistý, nosený  tak, aby nevzbudzoval pohoršenie, zhotovený z nepriesvitnej látky. Prilba je povinná, opasky sú dobrovolné.

 

Vykonanie požiarneho útoku : 

Čas na prípravu je 5 minut. (čas plynie od povelu rozhodcu na základni). Stroj môže byť naštartovaný počas prípravy. Po uplynutí času na prípravu členovia HD (hasičského družstva) sa postavia za štartovaciu čiaru. Na povel  zaujmú konečné  štartovné postavenie.  Všetci  členovia HD musia štartovať cez priestor snímaný fotobunkami, spoza štartovacej /pomocnej/ čiary. Rozbeh  max.3 m od štartovnej čiary.

HD sa štartujú na povel člena družstva prípadne veliteľa HD

Členovia HD bez fyzickej pomoci veliteľa HD ľubovoľným spôsobom vytvoria :
- sacie vedenie tak, že sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja. V prípade odpadnutia sacieho koša pred ponorením mimo nádrž alebo do nádrže a jeho opätovne naskrutkovanie nad 3 hladinou vody v nádrži sa nepovažuje za chybnú prácu. Po ukončení PÚ sa smú savice a sací kôš z vodného  zdroja vybrať a šrúbenia savíc rozpájať iba na pokyn rozhodcu. Sací kôš po vybratí z nádrže musí byť  naskrutkovaný, savica na stroj a savice navzájom musia byť zoskrutkované s výnimkou zaseknutia! Po  ukončení pokusu nie je dovolené skrutkovať spoje na sacom vedení. Použitie kľúčov na spájanie savíc, hadíc  je ľubovoľné.
- dopravné 2B a útočné vedenie /2 prúdy po 2 C/ ľubovoľným spôsobom s potrebným náradím. Pri striekaní do  terčov nesmie žiadny člen družstva presahovať na zemi ktoroukoľvek časťou tela hranicu striekania a prúdnica  sa nesmie opierať o druhého člena družstva. Vodné prúdy pri nástreku do terčov si nesmú navzájom pomáhať. Požiarny útok sa považuje za skončený signalizáciou oboch terčov alebo zastavením časomiery po  nastriekaní oboch terčov, pri ručnom meraní signalizáciou posledného terča. Ak sa pri PÚ zraní niektorý člen  družstva, úlohu zaňho môže dokončiť ktokoľvek zo 7 členného družstva. V čase ukončenia PÚ musia mať  všetci členovia predpísanú osobnú výstroj !

Neplatnosť pokusu :

 

- ak družstvo nenastúpi na štart- nepostaví stroj na základňu na výzvu rozhodcu do stanoveného limitu
/najneskôr do 3 minút od uvoľnenia základne /
- použitie náradia, mot. striekačky nezodpovedajúceho typu, STN, pravidlám a pokynom usporiadateľa
- pri druhom chybnom štarte zavinenom hasičským družstvom
- ak HD nevykoná prípravu základne do stanoveného limitu 5 minúty
- ak došlo k úprave náradia po uplynutí času na prípravu základne
- ak je naštartovaná mot. striekačka / aj pokus o štartovanie/v čase prípravy základne
- ak nebola mot. striekačka naštartovaná do 1 minúty od výzvy rozhodcom, alebo od štartu
- ak HD nenasaje vodu do 60 sek. od štartu HD/voda z výtlačného hrdla stroja/
- ak neukončí PÚ do 2 minút
- ak nie je sací kôš naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja a po vybratí z vodného zdroja odpadne
- ak neboli zoskrutkované spojky sacieho vedenia s výnimkou neúmyselného zaseknutia do ukončenia pokusu.
a boli skrutkované po ukončení pokusu
- ak bolo rozpájane sacie vedenie bez pokynu rozhodcu
- ak bol pokus ukončený bez predpísanej osobnej výstroje súťažiacich
- ak došlo k pomoci jedného prúdu druhému pri nástreku do terčov
- ak je prúdnica pri striekaní opretá o iného člena družstva
- ak v priebehu striekania presahuje na zemi čiaru striekania hociktorý člen HD
- fyzická pomoc veliteľa, inej osoby ako člen súťažného družstva
- ak HD použije akýkoľvek prostriedok k skoršej signalizácií terčov
- absolvovanie pokusu v nedovolenej výstroji a ustrojení súťažiaceho

Pravidlá sa po vzájomnej dohode všetkých súťažiacich  môžu pred súťažou zmeniť!!!

 

 

 

Sponzori